Sobre el Col·legi

Què és un Administrador de Finques?

Administrador de Finques

L’Administrador de Finques Col·legiat és un professional lliberal que de manera habitual, continuada i retribuïda presta serveis d’administració i assessorament als propietaris de béns immobles, ja siguin rústics o urbans, administra els seus lloguers i gestiona les seves Comunitats de Propietaris. Desenvolupant una activitat de gran valor socioeconòmic que afecta, de forma directa, pràctica i quotidiana, a la vida dels ciutadans.Funcions de l'Administrador de Finques Col·legiat

Gestionar, conservar i rendibilitzar els béns

L’Administrador de Finques gestiona els béns immobles de tercers amb criteris professionals, conscient del seu valor com a bé d’inversió i estalvi i en molts casos com a llegat familiar.

S’ocupa del manteniment de la propietat immobiliària per a revaluar-la i millorar la seva rendibilitat.

Mitjançar

Una de les seves principals tasques és la de mitjançar entre propietaris i llogaters i entre copropietaris d’una Comunitat.

Aplicar la legislació

Interpreta i aplica la legislació vigent, unificant criteris per evitar litigis.

Conservar i millorar la propietat

S'ocupa de gestionar el manteniment de la propietat immobiliària en previsió de problemes, cercant la seva millora constantment.

Resoldre conflictes

Busca solucions a tot tipus de conflictes que es generin en les relacions arrendatàries i en les comunitats de propietaris de manera ràpida i eficaç.

Representar

A la propietat i a les comunitats de propietaris en tots els casos que professionalment els correspongui.

Administrar Comunitats de propietaris

Les assessora en el compliment de la normativa legal, donant consell en les seves decisions, vetllant pel seu bon funcionament i complint rigorosament els acords de les juntes.

Administrar l'arrendament

Gestiona el lloguer en tots els seus aspectes, garanteix l’habitabilitat de l’immoble per als consumidors i usuaris, buscant el llogater adequat; formalitza el contracte corresponent, dipositant la fiança, cobra i actualitza les rendes, pagant totes les despeses que gravin la finca i fent un control exhaustiu dels cobraments.

Valoracions i taxacions

Els administradors de finques podran fer taxacions i valoracions judicials.

I també podran fer:

Intermediació immobiliària

Els administradors de finques que estiguin inscrits en el Registre d’Agents Immobiliaris podran actuar com a intermediaris entre propietaris i compradors d’immobles, tot i que no els administrin les seves propietats.

Empreses patrocinadores

Empreses col·laboradores