Sobre el Col·legi

Què és el Col·legi d'Administradors de Finques?

El COL·LEGI D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE BARCELONA-LLEIDA és una Corporació de Dret Públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats. La institució es regeix pels seus propis Estatus i Reglaments de règim intern.

És una agrupació de professionals que es dediquen a l’administració del patrimoni immobiliari. La seva activitat comprèn les províncies de Barcelona i Lleida i agrupa un total de 2400 col·legiats que administren gairebé el 80% dels habitatges de la zona d’influència.


Les funcions del Col·legi

  • VETLLAR perquè l’activitat professional, a base de principis ètics, sigui adequada als interessos i drets dels ciutadans, essent un dels puntals principals de preservació del Dret fonamental a l’Habitatge. També vetlla per garantir la conservació i administració dels béns i del patrimoni immobiliari.
  • DEFENSAR els interessos professionals dels seus col·legiats evitant la mala praxis i la competència deslleial.
  • ORGANITZAR activitats amb contingut social i cultural per als seus col·legiats.
  • ARBITRAR i actuar com a mediador en els conflictes que se suscitin entre col·legiats, entre col·legiats i els seus clients i entre els clients dels col·legiats.
  • EMETRE informes i dictàmens sobre qüestions que entrin dintre de l’àmbit professional dels seus col·legiats.
  • VISAR treballs professionals.
  • REPRESENTAR els interessos generals de la professió davant l’Administració i davant d’altres institucions representatives d’àmbit autonòmic i estatal.
  • FOMENTAR acords amb d’altres entitats, organitzacions o col·legis dins del seu àmbit d’influència.
  • FORMAR I RECICLAR oferint formació Universitària als futurs integrants a través dels estudis universitaris oficials de Grau. També organitza periòdicament cursos de formació professional, per actualitzar i ampliar els coneixements tant dels col·legiats com dels seus empleats i col·laboradors.

I a més de totes les funcions necessàries per assolir els objectius col·legials que es considerin favorables per als interessos professionals.

Junta de Govern

La Junta de Govern és l’òrgan rector.
La Junta està constituïda per 21 integrants que ostenten els següents càrrecs:

President: Lorenzo Viñas Periz
Vicepresidents: Ariana Feriche Neddermann
Rubén Llach Laborda
Josep Navarro Bustos
Secretari: Alberto Izquierdo Gordo
Tresorer: Valentí Cura Burgués
Comptad. Censor: Jesús Torrent Canal
Vocals: Joana Amat Amigó
Maite Argemí
Montse Bassas
Sílvia Borràs Gras
Lluís Bou Salazar
Elisabet Carbonell
Maria José Galve
Maria Carmen Gil Alòs
Ignasi Clèries Nerin
Mariano Hervás Polo
Alejandro Llorens Rodríguez
Anabel Miró
Albert Navarro
Enrique Vendrell Santiveri
Assessor Jurídic: Enrique Vendrell Santiveri

Comissions Permanent

Membres:

Comissió Econòmica

Portaveu:
Membres:

Àrea Jurídica

Responsable:
Comissió Legislativa:
Portaveu:
Membres:
Comissió Mediació:
Membres:
Comissió d’Estatuts:
Portaveu:
Membres:

Àrea de Comunicació

Responsable:
Comissió Esdeveniments:
Portaveu:
Membres:
Comissió Revista Consell:
Portaveu:
Membres:
Comissió Comunicació:
Portaveu:
Membres:
Comissió d'Empreses:
Portaveu:
Membres:

Àrea Secretaria i de Formació

Responsable:
Comissió Deontològica:
Portaveu:
Membres:
Comissió Admissió, Morosos i Registres:
Portaveu:
Membres:
Comissió de Formació:
Portaveu:
Membres:

Àrea Professional

Responsable:
Comissió Comarques:
Portaveu:
Membres:
Comissió Transformació Digital:
Portaveu:
Membres:
Comissió Garantia Financera:
Portaveu:
Membres:
Comissió Relacions Institucionals:
Portaveu:
Membres:
Comissió Foment de la Col·legiació:
Portaveu:
Membres:

Tribunal Arbitral

Secretari:
Vocals:

Empreses patrocinadores

Empreses col·laboradores

© www.cafbl.cat | Text legal | Contactar C/ Mallorca 214, local, 08008 - Barcelona Tel.: 93 451 02 02