Sobre el Col·legi

Què és el Col·legi d'Administradors de Finques?

El COL·LEGI D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE BARCELONA-LLEIDA és una Corporació de Dret Públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats. La institució es regeix pels seus propis Estatus i Reglaments de règim intern.

És una agrupació de professionals que es dediquen a l’administració del patrimoni immobiliari. La seva activitat comprèn les províncies de Barcelona i Lleida i agrupa un total de 2400 col·legiats que administren gairebé el 80% dels habitatges de la zona d’influència.


Les funcions del Col·legi

  • VETLLAR perquè l’activitat professional, a base de principis ètics, sigui adequada als interessos i drets dels ciutadans, essent un dels puntals principals de preservació del Dret fonamental a l’Habitatge. També vetlla per garantir la conservació i administració dels béns i del patrimoni immobiliari.
  • DEFENSAR els interessos professionals dels seus col·legiats evitant la mala praxis i la competència deslleial.
  • ORGANITZAR activitats amb contingut social i cultural per als seus col·legiats.
  • ARBITRAR i actuar com a mediador en els conflictes que se suscitin entre col·legiats, entre col·legiats i els seus clients i entre els clients dels col·legiats.
  • EMETRE informes i dictàmens sobre qüestions que entrin dintre de l’àmbit professional dels seus col·legiats.
  • VISAR treballs professionals.
  • REPRESENTAR els interessos generals de la professió davant l’Administració i davant d’altres institucions representatives d’àmbit autonòmic i estatal.
  • FOMENTAR acords amb d’altres entitats, organitzacions o col·legis dins del seu àmbit d’influència.
  • FORMAR I RECICLAR oferint formació Universitària als futurs integrants a través dels estudis universitaris oficials de Grau. També organitza periòdicament cursos de formació professional, per actualitzar i ampliar els coneixements tant dels col·legiats com dels seus empleats i col·laboradors.

I a més de totes les funcions necessàries per assolir els objectius col·legials que es considerin favorables per als interessos professionals.

Empreses patrocinadores

Empreses col·laboradores