Sobre el Col·legi

Què és el Col·legi d'Administradors de Finques?

El COL·LEGI D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE BARCELONA-LLEIDA és una Corporació de Dret Públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats. La institució es regeix pels seus propis Estatus i Reglaments de règim intern.

És una agrupació de professionals que es dediquen a l’administració del patrimoni immobiliari. La seva activitat comprèn les províncies de Barcelona i Lleida i agrupa un total de 2400 col·legiats que administren gairebé el 80% dels habitatges de la zona d’influència.


Les funcions del Col·legi

  • VETLLAR perquè l’activitat professional, a base de principis ètics, sigui adequada als interessos i drets dels ciutadans, essent un dels puntals principals de preservació del Dret fonamental a l’Habitatge. També vetlla per garantir la conservació i administració dels béns i del patrimoni immobiliari.
  • DEFENSAR els interessos professionals dels seus col·legiats evitant la mala praxis i la competència deslleial.
  • ORGANITZAR activitats amb contingut social i cultural per als seus col·legiats.
  • ARBITRAR i actuar com a mediador en els conflictes que se suscitin entre col·legiats, entre col·legiats i els seus clients i entre els clients dels col·legiats.
  • EMETRE informes i dictàmens sobre qüestions que entrin dintre de l’àmbit professional dels seus col·legitas.
  • VISAR treballs professionals.
  • REPRESENTAR els interessos generals de la professió davant l’Administració i davant d’altres institucions representatives d’àmbit autonòmic i estatal.
  • FOMENTAR acords amb d’altres entitats, organitzacions o col·legis dins del seu àmbit d’influència.
  • FORMAR I RECICLAR oferint formació Universitària als futurs integrants a través dels estudis universitaris oficials de Grau. També organitza periòdicament cursos de formació professional, per actualitzar i ampliar els coneixements tant dels col·legiats com dels seus empleats i col·laboradors.

I a més de totes les funcions necessàries per assolir els objectius col·legials que es considerin favorables per als interessos professionals.

Junta de Govern

La Junta de Govern és l’òrgan rector.
La Junta està constituïda por 22 integrants que ostenten els següents càrrecs:

Presidenta: Anabel Miró Panzano
Vicepresidents: Enrique Vendrell Santiveri
Lluís Bou Salazar
Ariana Feriche Neddermann
Secretari: Mariano Hervás Polo
Tresorer: Valentí Cura Burgués
Comptad. Censor: Jesús Torrent Canal
Vocals: Jose Mª Aguilá Bonfill
Joan Sales Cortés
Jaume Facerias Daura
Sílvia Borràs Gras
Guillermina Quer Modolell
Enrique Messa Ferrer
Mª Pilar Gracia Franquet
Javier Jordán Gómez
Elisabet Barnadas Vintró
Ignasi Clèries Nerin
Miquel Corberó Llop
Alejandro Llorens Rodríguez
Joana Amat Amigó
Josep Navarro Bustos
Alberto Izquierdo Gordó

Assessors d'atenció al col·legiat

Jurídica
(Presencial):
José Mª Aguilá
Albert Ribas
Jurídica
(En línia):
Mar Escutia
Laboral: Joan Sales
Fiscal: Gilbert Casanovas
Arquitectura: Carlos T. Pérez
Enginyeria: Imma Barrau

Comissions de la junta

Comissió permanent:
Membres: Anabel Miró (Presidenta)
Enrique Vendrell
Andrés Espinós
Lluís Bou
Ariana Feriche
Mariano Hervás
Valentí Cura
José Mª Aguilá
Lorenzo Viñas (Gerent)

Àrea Professional

Responsable: Mariano Hervás
Comissió de Formació:
Portaveu: Lluís Bou
Membres: Xavier Jordán
José Mª.Aguilá
Anabel Miró
Valentí Cura
Alejandro Llorens
Joan Sales
Amable Rodríguez (extern)
Comissió Comarques:
Portaveu: Lluís Margenat
Membres: Pilar Gràcia
Jaume Facerias
Victor Tapiol (extern)
Josep Genescà (extern)
Comissió Admissió, Morosos, Societats i Oficial Habilitat:
Portaveu: Mariano Hervás
Membres: Enrique Messa
Guillermina Quer

Àrea Tècnica i Econòmica

Responsable: Valentí Cura
Comissió Econòmica:
Portaveu: Valentí Cura
Membres: Jesús Torrent
Andrés Espinós
Mariano Hervás
Lorenzo Viñas
Comissió Tecnològica:
Portaveu: Lorenzo Viñas
Membres: Jesús Torrent
Lluís margenat
Manuel Sancho
Amable Rodríguez (extern)

Àrea Jurídica

Responsable: Anabel Miró
Comissió Legislativa:
Portaveu: Lluís Bou
Membres: José Mª Aguilá
Albert Ribas
Isidor García
Manuel Sancho
Elisabet Barnadas
Joan Sales
Carlos T.Pérez
Imma Barrau
Gilbert Casanovas
Mar Escutia
Comissió Deontològica:
Portaveu: Lluís Bou
Membres: Isidor Garcia
Xavier Jordan
Ignasi Clèries
Miquel Corberó
Comissió Mediació:
Portaveu: Elisabet Barnadas
Membres: Anabel Miró
Ariana Feriche
Sílvia Borràs
Àlex Savé
Tribunal Arbitral:
Secretari: Lluís Bou
Vocal: Guillermina Quer

Àrea de Relacions Externes

Responsable: Andrés Espinós
Comissió d´Empreses:
Portaveu: Xavier Jordán
Membres: Enrique Messa
Lluís Margenat
Ariana Feriche
Ignasi Clèries
Miquel Corberó
Comissió Relacions Institucionals:
Portaveu: Enrique Vendrell
Membres: Ariana Feriche
Mariano Hervás
Andrés Espinós
Lluís Bou
Miquel Corberó
Comissió Garantia Financera i Segell de Qualitat:
Portaveu: Ignasi Clèries
Membres: Anabel Miró
Miquel Corberó
Manuel Sancho
Josep Navarro (extern)

Àrea de Comunicació

Responsable: Ariana Feriche
Comissió Comunicació:
Portaveu: Jaume Noguera
Membres: José Mª.Aguilà
Jesús Torrent
Gemma Bassas
Josep Navarro (extern)
Joan Alegre (extern)
Rosa Espígol (extern)
Àlex Savé (extern)
Teresa Setó
Lorenzo Viñas (Gerent)
Comissió Esdeveniments i Activitats Lúdiques (esportives i actes sèniors):
Portaveu: Ariana Feriche
Membres: Mª Pilar Gracia
Silvia Borràs
Guillermina Quer
Enrique Messa
Alejandro Llorens
Miquel Corberó (act.Séniors)
José Mª Aguilá
Comissió Revista Consell:
Portaveu: Sílvia Borràs
Membres: Mariano Hervàs
Joan Sales
Anabel Miró
Jaume Noguera
Joan Alegre (Girona)
Àlex Savé (Tarragona)

Empreses patrocinadores

Empreses col·laboradores

© www.cafbl.cat | Text legal | RGPD | Contactar C/ Mallorca 214, local, 08008 - Barcelona Tel.: 93 451 02 02 · Fax: 93 451 37 35