Sobre el Col·legi

Què és el Col·legi d'Administradors de Finques?

El COL·LEGI D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE BARCELONA-LLEIDA és una Corporació de Dret Públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats. La institució es regeix pels seus propis Estatus i Reglaments de règim intern.

És una agrupació de professionals que es dediquen a l’administració del patrimoni immobiliari. La seva activitat comprèn les províncies de Barcelona i Lleida i agrupa un total de 2400 col·legiats que administren gairebé el 80% dels habitatges de la zona d’influència.


Les funcions del Col·legi

  • VETLLAR perquè l’activitat professional, a base de principis ètics, sigui adequada als interessos i drets dels ciutadans, essent un dels puntals principals de preservació del Dret fonamental a l’Habitatge. També vetlla per garantir la conservació i administració dels béns i del patrimoni immobiliari.
  • DEFENSAR els interessos professionals dels seus col·legiats evitant la mala praxis i la competència deslleial.
  • ORGANITZAR activitats amb contingut social i cultural per als seus col·legiats.
  • ARBITRAR i actuar com a mediador en els conflictes que se suscitin entre col·legiats, entre col·legiats i els seus clients i entre els clients dels col·legiats.
  • EMETRE informes i dictàmens sobre qüestions que entrin dintre de l’àmbit professional dels seus col·legitas.
  • VISAR treballs professionals.
  • REPRESENTAR els interessos generals de la professió davant l’Administració i davant d’altres institucions representatives d’àmbit autonòmic i estatal.
  • FOMENTAR acords amb d’altres entitats, organitzacions o col·legis dins del seu àmbit d’influència.
  • FORMAR I RECICLAR oferint formació Universitària als futurs integrants a través dels estudis universitaris oficials de Grau. També organitza periòdicament cursos de formació professional, per actualitzar i ampliar els coneixements tant dels col·legiats com dels seus empleats i col·laboradors.

I a més de totes les funcions necessàries per assolir els objectius col·legials que es considerin favorables per als interessos professionals.

Junta de Govern

La Junta de Govern és l’òrgan rector.
La Junta està constituïda per 22 integrants que ostenten els següents càrrecs:

Presidenta: Anabel Miró Panzano
Vicepresidents: Enrique Vendrell Santiveri
Lluís Bou Salazar
Ariana Feriche Neddermann
Secretari: Mariano Hervás Polo
Tresorer: Valentí Cura Burgués
Comptad. Censor: Jesús Torrent Canal
Vocals: Jose Mª Aguilá Bonfill
Joan Sales Cortés
Jaume Facerias Daura
Sílvia Borràs Gras
Guillermina Quer Modolell
Enrique Messa Ferrer
Mª Pilar Gracia Franquet
Javier Jordán Gómez
Elisabet Barnadas Vintró
Ignasi Clèries Nerin
Miquel Corberó Llop
Alejandro Llorens Rodríguez
Joana Amat Amigó
Josep Navarro Bustos
Alberto Izquierdo Gordó
Assessor Jurídic: Enrique Vendrell Santiveri

Comissions de la junta

Membres: Anabel Miró (Presidenta)
Enrique Vendrell
Lluís Bou
Ariana Feriche
Mariano Hervás
Valentí Cura
José Mª Aguilá
Lorenzo Viñas (Gerent)

Comissió Econòmica

Portaveu: Valentí Cura
Membres: Anabel Miró
Mariano Hervás
Enrique Vendrell
Jesús Torrent
Lluís Bou
Ariana Feriche
Lorenzo Viñas (gerent)

Àrea Jurídica

Responsable: Enrique Vendrell
Comissió Legislativa:
Portaveu: Lluís Bou
Membres: José Mª Aguilá
Elisabet Barnadas
Isidor García (Deontologia, normativa)
Mar Escutia
Joan Sales (Laboral)
Carlos T.Pérez (Arqu.)
Imma Barrau (Enginyeria)
Gilbert Casanovas (Fiscal)
Comissió Deontològica:
Portaveu: Lluís Bou
Membres: Isidor Garcia
Ignasi Clèries
Miquel Corberó
Alberto Izquierdo
Comissió Mediació:
Portaveu: Elisabet Barnadas
Membres: Ariana Feriche
Sílvia Borràs
Àlex Savé (extern)
Leandro Riquelme (Ta)
Ferran Martín (Gi)
Comissió Arrendaments i HUT:
Portaveu: Jesús Torrent
Membres: Sílvia Borràs
Guillermina Quer
Jaume Facerias
Eva Sancho (externa)

Àrea de Comunicació

Responsable: Ariana Feriche
Comissió Esdeveniments:
Portaveu: Ariana Feriche
Membres: Mª Pilar Gracia
Guillermina Quer
Enrique Messa
Alejandro Llorens
Miquel Corberó
José Mª Aguilá
Comissió Revista Consell:
Portaveu: Sílvia Borràs
Membres: Joan Sales
Mariano Hervàs
Marta Agraz
Joan Alegre (Girona)
Rosa M. Marco (Tarragona)
Comissió Comunicació:
Portaveu: Ariana Feriche
Membres: José Mª.Aguilà
Jesús Torrent
Marta Agraz
Josep Navarro
Joan Alegre (Girona)
Rosa Espígol (Girona)
Rosa M. Marco (Tarragona)
Lorenzo Viñas (gerent)
Comissió d'Empreses:
Portaveu: Josep Navarro
Membres: Enrique Messa
Ignasi Clèries
Miquel Corberó
Enrique Vendrell
Pilar Gràcia
Jaume Facerias

Àrea Professional i de Formació

Responsable: Mariano Hervás
Comissió Comarques:
Portaveu: Pilar Gràcia
Membres: Jaume Facerias
Josep Navarro
Víctor Tapiol (extern)
Josep Genescà (extern)
Comissió Admissió i Registres:
Portaveu: Mariano Hervás
Membres: Enrique Messa
Guillermina Quer
Elisabet Barnadas (CEMCAF)
Valentí Cura (Oficial Habilitat)
Javier Jordan (Societats)
Comissió Garantia Financera:
Portaveu: Ignasi Clèries
Membres: Valentí Cura
Enrique Messa
Miquel Corberó
Joana Amat
Comissió Tecnològica:
Portaveu: Alberto Izquierdo
Membres: Jesús Torrent
Javier Jordán
Alejandro Llorens
Lorenzo Viñas (gerent)
Manuel Sancho (extern)
Comissió de Formació:
Portaveu: Lluís Bou
Membres: Valentí Cura
José Mª.Aguilá
Joan Sales
Javier Jordán
Alejandro Llorens
Alberto Izquierdo

Tribunal Arbitral

Secretari: Lluís Bou
Vocals: Guillermina Quer
Elisabet Barnadas
Ariana Feriche

Empreses patrocinadores

Empreses col·laboradores

© www.cafbl.cat | Text legal | Contactar C/ Mallorca 214, local, 08008 - Barcelona Tel.: 93 451 02 02