Sobre el Col·legi

Què és el Col·legi d'Administradors de Finques?

El COL·LEGI D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE BARCELONA-LLEIDA és una Corporació de Dret Públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats. La institució es regeix pels seus propis Estatus i Reglaments de règim intern.

És una agrupació de professionals que es dediquen a l’administració del patrimoni immobiliari. La seva activitat comprèn les províncies de Barcelona i Lleida i agrupa un total de 2400 col·legiats que administren gairebé el 80% dels habitatges de la zona d’influència.


Les funcions del Col·legi

  • VETLLAR perquè l’activitat professional, a base de principis ètics, sigui adequada als interessos i drets dels ciutadans, essent un dels puntals principals de preservació del Dret fonamental a l’Habitatge. També vetlla per garantir la conservació i administració dels béns i del patrimoni immobiliari.
  • DEFENSAR els interessos professionals dels seus col·legiats evitant la mala praxis i la competència deslleial.
  • ORGANITZAR activitats amb contingut social i cultural per als seus col·legiats.
  • ARBITRAR i actuar com a mediador en els conflictes que se suscitin entre col·legiats, entre col·legiats i els seus clients i entre els clients dels col·legiats.
  • EMETRE informes i dictàmens sobre qüestions que entrin dintre de l’àmbit professional dels seus col·legiats.
  • VISAR treballs professionals.
  • REPRESENTAR els interessos generals de la professió davant l’Administració i davant d’altres institucions representatives d’àmbit autonòmic i estatal.
  • FOMENTAR acords amb d’altres entitats, organitzacions o col·legis dins del seu àmbit d’influència.
  • FORMAR I RECICLAR oferint formació Universitària als futurs integrants a través dels estudis universitaris oficials de Grau. També organitza periòdicament cursos de formació professional, per actualitzar i ampliar els coneixements tant dels col·legiats com dels seus empleats i col·laboradors.

I a més de totes les funcions necessàries per assolir els objectius col·legials que es considerin favorables per als interessos professionals.

Junta de Govern

La Junta de Govern és l’òrgan rector.
La Junta està constituïda per 22 integrants que ostenten els següents càrrecs:

President en funcions: Enrique Vendrell Santiveri
Vicepresidents: Enrique Vendrell Santiveri
Ariana Feriche Neddermann
Josep Navarro Bustos
Secretari: Alberto Izquierdo Gordo
Tresorer: Valentí Cura Burgués
Comptad. Censor: Jesús Torrent Canal
Vocals: Jose Mª Aguilá Bonfill
Guillermina Quer Modolell
Mª Pilar Gracia Franquet
Javier Jordán Gómez
Joana Amat Amigó
Maria Carmen Gil Alòs
Mariano Hervás Polo
Alejandro Llorens Rodríguez
Elisabet Barnadas Vintró
Ignasi Clèries Nerin
Lluís Bou Salazar
Sílvia Borràs Gras
Victor Tapiol Miralles
Rubén Llach Laborda
Assessor Jurídic: Enrique Vendrell Santiveri

Comissions Permanent

Membres: Enrique Vendrell
Ariana Feriche
Josep Navarro
Lluís Bou
Alberto Izquierdo
Valentí Cura
Alejandro Llorens
Lorenzo Viñas (G)

Comissió Econòmica

Portaveu: Valentí Cura
Membres: Josep Navarro
Alberto Izquierdo
Jesús Torrent
Enrique Vendrell
Ariana Feriche
Lorenzo Viñas (G)

Àrea Jurídica

Responsable: Enrique Vendrell
Comissió Legislativa:
Portaveu: Lluís Bou
Membres: José Mª Aguilá
Mar Escutia
Joan Sales (Laboral)
Gilbert Casanovas (Fiscal)
Carlos T. Pérez(Arqu.)
Imma Barrau (Eng.)
Comissió Mediació:
Portaveu: Elisabet Barnadas
Membres: Ariana Feriche
Sílvia Borràs
Àlex Savé (ext)
Leandro Riquelme (Ta)
Josep Comas (Gi)
Rosa Espígol (Gi)
Comissió d’Estatuts:
Portaveu: Enrique Vendrell
Membres: Lluís Bou
Joana Amat
Alejandro Llorens
José Mª Aguilá
Isidor García
Víctor Tapiol

Àrea de Comunicació

Responsable: Ariana Feriche
Comissió Esdeveniments:
Portaveu: Guillermina Quer
Membres: Mª Pilar Gracia
Javier Jordan
Alejandro Llorens
José Mª Aguilá
Jesús Torrent
Comissió Revista Consell:
Portaveu: Sílvia Borrás
Membres: Enrique Vendrell
Carmen Gil
Marta Agraz (P&C)
Francesc Quintana (Girona)
Rosa M. Marco (Tarragona)
Comissió Comunicació:
Portaveu: Lorenzo Viñas (G)
Membres: Marta Agraz (P&C)
José Mª Aguilá
Carmen Gil
Josep Genescà (Ext)
Francesc Quintana (Girona)
Rosa Espígol (Girona)
Rosa M. Marco (Tarragona)
Teresa Setó (gerent)
Comissió d'Empreses:
Portaveu: Rubén Llach
Membres: Javier Jordan
Mª Pilar Gracia
Ignasi Cleries
Jesús Torrent
Víctor Tapiol

Àrea Secretaria i de Formació

Responsable: Alberto Izquierdo
Comissió Deontològica:
Portaveu: Lluís Bou
Membres: Isidor Garcia
Ignasi Clèries
Mariano Hervás
Comissió Admissió, Morosos i Registres:
Portaveu: Alberto Izquierdo
Membres: Guillermina Quer (Societats)
Valentí Cura (OF. HABILITAT)
Elisabet Barnadas (CEMCAF)
Víctor Tapiol
Comissió de Formació:
Portaveu: Mariano Hervás
Membres: Lluís Bou
Alejandro Llorens
José Mª Aguilá
Valentí Cura
Enrique Vendrell

Àrea Professional

Responsable: Josep Navarro
Comissió Comarques:
Portaveu: Víctor Tapiol
Membres: Carmen Gil
Mª Pilar Gràcia
Rubén Llach
Josep Genescà (ext)
Jaume Facerias (ext)
Comissió Transformació Digital:
Portaveu: Rubén Llach
Membres: Valentí Cura
Alejandro Llorens
Àlex Savé (Ext.)
Comissió Garantia Financera:
Portaveu: Ignasi Clèries
Membres: Valentí Cura
Joana Amat
Rubén Llach
Comissió Relacions Institucionals:
Portaveu: Enrique Vendrell
Membres: Joana Amat
Mariano Hervás
Carmen Gil
Comissió Foment de la Col·legiació:
Portaveu: Alberto Izquierdo
Membres: Víctor Tapiol
Elisabet Barnadas
Javier Jordán

Tribunal Arbitral

Secretari: Lluís Bou
Vocals: Guillermina Quer
Elisabet Barnadas
Ariana Feriche

Empreses patrocinadores

Empreses col·laboradores

© www.cafbl.cat | Text legal | Contactar C/ Mallorca 214, local, 08008 - Barcelona Tel.: 93 451 02 02