Serveis al col·legiat

Informació dels serveis al col·legiat

Circulars i Comunicats

La comunicació interna entre el Col·legi i els seus Col·legiats és fonamental per garantir l’actualització de tota la informació que sigui relativa a la professió, per això des del Col·legi emetem circulars informatives, tècniques i tot tipus de comunicats.


Publicacions (Revista “Consell” i Revista “Administradores de Fincas”)

Si estàs col·legiat reps gratuïtament les dues revistes de referència del món de l’Administració de Finques.

 • Revista “Consell”
  Consell és una eina pràctica de gran utilitat per als Administradors de Finques, ja que és la publicació més completa sobre l’actualitat de l’administració de finques a Catalunya. La rebràs trimestralment de manera gratuïta.
 • Revista “Asministradores de Fincas”
  Aquesta publicació editada pel Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas reuneix tota la informació d’actualitat de caràcter estatal i també és de periodicitat trimestral i gratuïta.

Biblioteca

El Col·legi té oberta la seva biblioteca per a tots els col·legiats en l’horari d’atenció al públic, la seva missió és posar al seu abast tots els recursos d’informació necessaris per facilitar el seu exercici professional.


Retalls de premsa

El Col·legi ofereix un resum de les noticies d’actualitat que estan relacionades amb el sector de l’administració de finques, l’economia i la direcció d’empresa i amb qualsevol tema social.


Xarxes Socials

Facebook, Twitter, Youtube ... Internet s'utilitza cada dia més freqüència com a sistema de comunicació. El Col·legi ha creat diferents canals per oferir als seus col·legiats la possibilitat d’estar informats sobre l’actualitat del sector i de la pròpia institució.

Confecció i legalització de Llibres de Actes

El CAFBL disposa d’un departament especialitzat en l’edició i impressió de llibres d’Actes. Els llibres poden ser en català o castellà i tenir una extensió diferent (75/100/150 fulls). Un cop elaborats, el Col·legi ofereix la possibilitat de gestionar la seva legalització.


Tramitació de la cèdula d'habitabilitat

El Col·legi pot tramitar la cèdula d’habitabilitat, que és necessària per arrendar o vendre un habitatge.


Lloguers d’espais col·legials
 • Sales CAFBL

  Les sales tenen diferents capacitats i són idònies per fer reunions de propietaris i altres actes associats a l’activitat dels Administradors de Finques. Les sales del CAFBL estan preparades per fer-hi exposicions/presentacions, tenen pissarres panoràmiques, equip d’àudio i poden disposar de projectors. Es poden utilitzar des de les 8:30 fins a les 21:00 hores, per hores concertades.

 • Espais comercials
  Estan habilitats perquè empreses proveïdores dels Administradors de Finques puguin oferir els seus serveis, aproximant i facilitant el coneixement de l’oferta actual del mercat al col·legiat.


Assessorament en programes informàtics

El Col·legi posa a disposició dels seus col·legiats una relació de les principals empreses de programes informàtics per a la gestió dels seus despatxos, tant per a l’administració de comunitats, com per a la gestió de lloguers.

Assessories

Les assessories per als col·legiats són gratuïtes, són sens dubte, un dels serveis més valorats ja que estan gestionades per especialistes de les diferents disciplines que abracen tots els àmbits de gestió de l’Administració de Finques (jurídica, laboral, fiscal, arquitectura i enginyeria).


Registre del Contracte i dipòsit-devolució de fiances

El Col·legi d’Administradors té un concert amb l’Incasòl que permet al col·legiat fer el dipòsit i la devolució de les fiances que gestioni a través seu, encarregant-se de tots els tràmits i mantenint una base de dades digitalitzada de tots els contractes tramitats.


Formació

El Col·legi acompanya a l’Administrador al llarg de tota la seva trajectòria professional, per això li ofereix periòdicament cursos de formació i conferències sobre temes d’actualitat relacionats amb la seva activitat. La formació i reciclatge dels col·legiats i dels seus empleats és fonamental per afrontar els constants canvis que està patint tota la legislació que afecta a la professió i a la tasca que desenvolupa el col·legiat.


Borsa de Lloguers

El Portal "borsalloguers.com" és una web que pertany al Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. Dissenyada i gestionada per la mateixa institució, "borsalloguers.com" té com a objectiu reflectir de manera fàcil i gratuïta tota l’oferta en arrendaments que els seus col·legiats ofereixen al mercat. "Borsalloguers.com" es presenta en dos idiomes i vol ser el cercador de referència d’internet.


Registre de Morosos

Els col·legiats que tenen un llogater o copropietari morós poden donar-lo d’alta en el Registre de Morosos del Col·legi, on hi constarà fins que no liquidi el seu deute. El Col·legiat podrà consultar en el Registre, abans de formalitzar un contracte d’arrendament, si la persona física o jurídica interessada en arrendar ha deixat algun deute pendent, amb la qual cosa, tindrà més informació sobre el perfil del futur client. Per al degut compliment de la Llei de Protecció de Dades aquest registre només el poden consultar els col·legiats que estiguin donats d’alta en el servei.


Intranet

El servei d’Intranet posa a disposició dels col·legiats un canal de comunicació per intercanviar productes i serveis, així com oferir la possibilitat d’utilitzar el servei com a tauler d’anuncis, generant sinèrgies i noves possibilitats de negoci.


Arbitratges

Una de les funcions del Col·legi és la d’intervenir en els conflictes entre els col·legiats, per motius professionals i entre els seus clients. A través de l’arbitratge es busca una solució raonable i ràpida (el laude judicial es pot emetre en tres mesos) a conflictes que per la via judicial es podrien demorar molt més.


Mediació

És una via alternativa de resolució de conflictes en la què una tercera persona neutral i imparcial, el Mediador, ajuda a les parts a arribar a un acord en el seu conflicte.


Borsa de treball

El Col·legi posa a disposició dels seus col·legiats currículums de persones que pel seu perfil professional i formació poden encaixar en el sector de l’Administració de Finques.


Botiga vitrual
 • Material d'Oficina
 • Marxandatge
 • Llibres

Venda de Contractes d'Arrendament

Al Col·legi es poden comprar Contractes d'Arrendament d'Habitatge tant en català com en castellà.


Serveis en línia (web col·legial)
 • Emissió de "CONTRACTES D'ARRENDAMENT EN LINIA".
 • Emissió de CERTIFICATS DE CORRENT DE PAGAMENT, has de tenir en compte que una vegada validat el certificat no pot ser modificat
 • Servei de NOTIFICACIONS FEFAENTS:

  Conscients de la necessitat que determinades comunicacions escrites de l'activitat dels Administradors de Finques han de tenir caràcter fefaent per a la seva efectivitat i que, cada dia més, aquesta forma de comunicació es fa indispensable, hem creat un servei exclusiu per als Administradors de Finques Col·legiats que consisteix en el registre d'aquelles notificacions que precisis remetre per un conducte que t’ ofereixi garantia fefaent tant de contingut com del lliurament a l'interessat. D’aquesta manera, cartes, convocatòries de juntes, reclamacions de deutes i de fet, qualsevol altre tipus de comunicació compleixen amb aquest requisit.
  El Col·legi remet les notificacions directament al destinatari per mitjà de carta certificada amb avís de rebuda, de la qual en certifica el contingut i les dades relatives a l’enviament que consten a l’expedient corresponent.

 • TRAMITACIÓ ITP ARRENDAMENTS I FIANCES:

  Amb aquest servei posem a la teva disposició la tramitació de l'Impost de Transmissions Patrimonials dels contractes d'arrendament que ens presentis, realitzant la seva presentació i corresponent liquidació a l'Agència Tributària de Catalunya.
  Si no vols desplaçar-te al Col·legi, t'oferim la possibilitat d'enviar un missatger al teu despatx per recollir la documentació d'aquest impost i una vegada liquidat i tramitat, tornar-te per la mateixa via.
  Paral·lelament, fer ús d'aquest servei et permet realitzar el dipòsit del contracte directament en el Registre de Fiances del Col·legi sense cost addicional i obtenir la devolució de la fiança en el mateix moment en què la demanis, ja sigui per xec o per transferència bancària.

 • CERTIFICATS ELECTRÒNICS DIGITALS:

  Aquest servei permet obtenir certificats digitals de manera immediata, sense necessitat de desplaçaments, a través d'un panel de control intuïtiu on s'emmagatzemen tots els certificats gestionats per un mateix col·legiat.

El Col·legi gestiona, en condicions més econòmiques, la contractació obligatòria dels dos tipus d’assegurances que són necessàries per al desenvolupament de la professió, ja que garanteixen una bona gestió:

 • Assegurança de Responsabilitat Civil, amb cobertura fins als 600.000 €.
 • Assegurança de Caució, amb cobertura fins als 25.000 €.

També gestiona, per als Administradors de Finques Col·legiats que a la vegada siguin Agents Immobiliaris (AICAT), la contractació obligatòria d’una assegurança de caució amb cobertura de fins a 60.000 €.

El Col·legi organitza periòdicament actes de caràcter lúdic-social per als seus col·legiats, entre els que destaquem:

Festa Patronal

Podem dir que la Festa Patronal és l’acte central de l’agenda col·legial, que es celebra en honor de Santo Domingo de la Calzada, patró dels Administradors de Finques.


Peregrinació a Santo Domingo de la Calzada

Seguint la tradició, els Administradors de Finques poden afegir-se a la peregrinació que es fa un cop l’any des de tots els Col·legis d’España a la localitat de Santo Domingo de la Calzada. El peregrí pot obtenir el títol de cofrare.


Trobades Matinals

Les trobades matinals són reunions a les quals personalitats relevants dels àmbits empresarial, polític, acadèmic, etc. Exposen als col·legiats en un to distès, assumptes relatius a la seva experiència professional, al càrrec que desenvolupen o a la funció que realitzen en la seva empresa/institució.


Tornejos esportius

També s’organitzen anualment tornejos esportius entre els que cal destacar els campionats de: Futbol, Pàdel i Golf.

El Col·legi, per a fomentar la relació institucional amb altres entitats, tant de caràcter privat com públic, ha signat convenis per oferir serveis en condicions avantatjoses als seus col·legiats facilitant-los la seva tasca en diferents àmbits, entre els quals en destaquem els següents:

 • Entitats de crèdit:
  • Banc de Sabadell
 • Agència Estatal Administració Tributària

 • Generalitat de Catalunya:
  • Agència Catalana de l’Habitatge
  • Departament de Fiances (Incasòl)
  • Agencia Tributaria Catalana (E-Tributs)
 • Ajuntament de Barcelona:
  • Institut Municipal d’Hisenda
  • Neteja i recollida de residus (Barcelona + Sostenible)
 • Ajuntament de Badalona (Prevenció de la ocupació il·legal de habitatges)
 • Ajuntament de Rubí (Portal Immobiliari)

Posem a disposició de tots els col·legiats les eines tecnològiques que millor el poden ajudar a desenvolupar la seva tasca professional en el mínim temps possible i economitzant recursos.

Treballem per a desenvolupar a través de canals on-line tots aquells processos i tràmits que comporta l’activitat d’Administrador de Finques, creant constantment noves eines de gestió i nous canals de comunicació que permetin augmentar la productivitat en els despatxos.

La nostra institució està aplicant les noves tecnologies amb la finalitat d’apropar el Col·legi als seus col·legiats.

Empreses patrocinadores

Empreses col·laboradores

© www.cafbl.cat | Text legal | Contactar C/ Mallorca 214, local, 08008 - Barcelona Tel.: 93 451 02 02 · Fax: 93 451 37 35