Serveis al col·legiat

Informació dels serveis al col·legiat

Circulars i Comunicats

La comunicació interna entre el Col·legi i els seus Col·legiats és fonamental per garantir l’actualització de tota la informació que sigui relativa a la professió, per això des del Col·legi emetem circulars informatives, tècniques i tot tipus de comunicats.


Publicacions (Revista “Consell” i Revista “Administradores de Fincas”)

Si estàs col·legiat reps gratuïtament les dues revistes de referència del món de l’Administració de Finques.

 • Revista “Consell” (www.revistaconsell.com)
  Consell és una eina pràctica de gran utilitat per als Administradors de Finques, ja que és la publicació més completa sobre l’actualitat de l’administració de finques a Catalunya. La rebràs trimestralment de manera gratuïta.
 • Revista “Administradores de Fincas” (www.cgcafe.org)
  Aquesta publicació editada pel Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas reuneix tota la informació d’actualitat de caràcter estatal i també és de periodicitat trimestral i gratuïta.

Xarxes Socials

Facebook, Twitter, Youtube ... Internet s'utilitza cada dia amb més freqüència com a sistema de comunicació. El Col·legi ha creat diferents canals per oferir als seus col·legiats la possibilitat d’estar informats sobre l’actualitat del sector i de la pròpia institució.

Confecció i legalització de Llibres de Actes

El CAFBL disposa d’un departament especialitzat en l’edició i la impressió de llibres d’Actes. Els llibres poden ser en català o castellà i tenir una extensió diferent (75/100 fulls). Un cop elaborats, el Col·legi ofereix la possibilitat de gestionar la seva legalització, mitjançant la inscripció en el Registre de la Propietat.


Lloguers d’espais col·legials
 • Sales CAFBL

  Les sales del CAFBL tenen diferents capacitats i són idònies per fer reunions de propietaris i altres actes associats a l’activitat dels Administradors de Finques; també estan preparades per fer-hi exposicions/presentacions, tenen pissarres panoràmiques, equip d’àudio i projectors. L'horari del lloguer de les sales és des de les 8:30h fins a les 21:00h, per hores concertades, de dimarts a dijous.


Assessorament en programes informàtics

El CAFBL posa a disposició dels seus col·legiats una relació de les principals empreses de programes informàtics per a la gestió dels seus despatxos, tant per a l’administració de comunitats, com per a la gestió de lloguers.

Assessories

Les assessories per als col·legiats són gratuïtes i sens dubte són un dels serveis més valorats ja que estan gestionades per especialistes de les diferents disciplines que abracen tots els àmbits de gestió de l’Administració de Finques (jurídica, laboral, fiscal, arquitectura i enginyeria).


Registre de Contracte d'Arrendament i dipòsit-devolució de fiances

El CAFBL té un concert amb l’Incasòl que permet al col·legiat fer el dipòsit i la devolució de les fiances que gestioni a través seu, encarregant-se de tots els tràmits i mantenint una base de dades digitalitzada de tots els contractes tramitats.


Formació

El CAFBL acompanya a l’Administrador de Finques al llarg de tota la seva trajectòria professional, per això li ofereix periòdicament cursos de formació i conferències sobre temes d’actualitat relacionats amb la seva activitat. La formació i reciclatge dels col·legiats i dels seus empleats és fonamental per afrontar els constants canvis que està patint tota la legislació que afecta a la professió i a la tasca que desenvolupa el col·legiat.


Borsa de Lloguers

El Portal "borsalloguers.com" és una web que pertany al CAFBL. Dissenyada i gestionada per la mateixa institució, "borsalloguers.com" té com a objectiu reflectir de manera fàcil i gratuïta tota l’oferta en arrendaments que els seus col·legiats ofereixen al mercat. "Borsalloguers.com" es presenta en dos idiomes i vol ser el cercador de referència d’internet.


Registre de Morosos

Els col·legiats que tenen un llogater o copropietari morós poden donar-lo d’alta en el Registre de Morosos del CAFBL, on hi constarà fins que no liquidi el seu deute. El Col·legiat podrà consultar en el Registre, abans de formalitzar un contracte d’arrendament, si la persona física o jurídica interessada en arrendar ha deixat algun deute pendent, amb la qual cosa, tindrà més informació sobre el perfil del futur client. Pel bon compliment de la Llei de Protecció de Dades aquest registre només el poden consultar els col·legiats que estiguin donats d’alta en el servei.


Intranet

La intranet té com a finalitat disposar d'un espai d'intercanvi d'informació entre els Col·legiats, on s'integren serveis que el CAFBL ofereix amb costos reduïts respecte dels de mercat. Així mateix, tota l'oferta formativa, ja sigui de cursos com de conferències de temes d'actualitzat que el Col·legiat fa servir en la seva activitat diària.


Arbitratge

Una de les funcions del CAFBL és la d’intervenir en els conflictes entre els col·legiats, per motius professionals i entre els seus clients. A través de l’arbitratge es busca una solució raonable i ràpida (el laude judicial es pot emetre en tres mesos) a conflictes que per la via judicial es podrien demorar molt més.


Mediació

És una via alternativa de resolució de conflictes en la què una tercera persona neutral i imparcial, el Mediador, ajuda a les parts a arribar a un acord en el seu conflicte.


Borsa de treball

El CAFBL posa a disposició dels seus col·legiats currículums de persones que pel seu perfil professional i formació poden encaixar en el sector de l’Administració de Finques.


Botiga virtual

És l'espai on el Col·legiat por adquirir productes d'interès

 • Material d'Oficina
 • Marxandatge
 • Llibres
 • Impresos de Contracte d'Arrendament per a ús diferent del d'habitatge

Serveis en línia (web col·legial)
 • "CONTRACTES D'ARRENDAMENT EN LINIA".Plantilles per confeccionar-los fàcilment.
 • "CERTIFICATS DE CORRENT DE PAGAMENT" visats pel CAFBL.Plantilles per confeccionar-los fàcilment.
 • TRAMITACIÓ ITP ARRENDAMENTS, DIPÒSITS I FIANCES:

  Amb aquest servei posem a la teva disposició la tramitació de l'Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) dels contractes d'arrendament que ens presentis, realitzant la seva presentació i corresponent liquidació a l'Agència Tributària de Catalunya.
  Paral·lelament, fer ús d'aquest servei et permet realitzar el dipòsit del contracte directament en el Registre de Fiances del Col·legi sense cost addicional i obtenir la devolució de la fiança en el mateix moment en què la demanis, ja sigui per xec o per transferència bancària.

 • CERTIFICATS ELECTRÒNICS DIGITALS:

  Aquest servei permet obtenir certificats digitals de manera immediata, sense necessitat de desplaçaments, a través d'un panel de control intuïtiu on s'emmagatzemen tots els certificats gestionats per un mateix col·legiat.

 • CENTRE DE COMUNICACIÓ
  • Servei de NOTIFICACIONS FEFAENTS:

   Conscients de la necessitat que determinades comunicacions escrites de l'activitat dels Administradors de Finques han de tenir caràcter fefaent per a la seva efectivitat i que, cada dia més, aquesta forma de comunicació es fa indispensable, hem creat un servei exclusiu per als Administradors de Finques Col·legiats que consisteix en el registre d'aquelles notificacions que precisis remetre per un conducte que t’ ofereixi garantia fefaent tant de contingut com del lliurament a l'interessat. D’aquesta manera, cartes, convocatòries de juntes, reclamacions de deutes i de fet, qualsevol altre tipus de comunicació compleixen amb aquest requisit.
   El Col·legi remet les notificacions directament al destinatari per mitjà de carta certificada amb avís de rebuda, de la qual en certifica el contingut i les dades relatives a l’enviament que consten a l’expedient corresponent.

  • Servei de CORREU CERTIFICAT D'ENTREGA:

   Mitjançant la prova electrònica d'entrega, el que permet el seguiment telemàtic del recorregut de la comunicació.

  • Servei de CORREU ORDINARI:

   Et facilita que l’enviament de cartes per correu ordinari sigui un tràmit més senzill, ràpid i amb reducció de costos gestionat a través dels Serveis Col·legials. A més a més, permet alliberar d’aquesta tasca a la persona responsable de la manipulació i enviament optimitzant el seu temps.

El CAFBL gestiona, en condicions més econòmiques, la contractació obligatòria dels dos tipus d’assegurances que són necessàries per al desenvolupament de la professió, ja que garanteixen una bona gestió:

 • Assegurança de Responsabilitat Civil, amb cobertura fins als 700.000 €.
 • Assegurança de Caució, amb cobertura fins als 30.000 €.

També gestiona, per als Administradors de Finques que es vulguin donar d'alta en el Registre d'Agents Immobiliaris de la Generalitat de Catalunya (AICAT), la contractació obligatòria d’una assegurança de caució amb cobertura de fins a 60.000 €.

El CAFBL organitza periòdicament actes de caràcter lúdic-social per als seus col·legiats, entre els que destaquem:

Festa Patronal

És un acte lúdic en honor a Santo Domingo de la Calzada, Patró dels Administradors de Finques, que se celebra anualment amb els Col·legiats i en el què, entre d'altres, es lliuren les plaques commemoratives dels 25 o 50 anys de col·legiació i el "Premi CAFBL".


Peregrinació a Santo Domingo de la Calzada

Anualment es convoca als Administradors de Finques d'arreu d'Espanya a la peregrinació a Santo Domingo de la Calzada a La Rioja, on durant un cap de setmana es fan actes en honor al Sant i a la Professió. El peregrí pot obtenir el títol de confrare.


Tornejos esportius

També s’organitzen anualment tornejos esportius entre els que cal destacar els campionats de: Futbol, Pàdel i Golf.

El Col·legi per fomentar la relació institucional amb altres entitats, tant de caràcter privat com públic, ha signat convenis per oferir serveis en condicions avantatjoses als seus col·legiats facilitant-los la seva tasca en diferents àmbits, entre els quals en destaquem els següents:

 • Entitats de crèdit:
  • Banc de Sabadell
 • Agència Estatal Administració Tributària

 • Generalitat de Catalunya:
  • Agència Catalana de l’Habitatge
  • Departament de Fiances (Incasòl)
  • Agencia Tributaria Catalana (E-Tributs)
 • Ajuntament de Barcelona:
  • Institut Municipal d’Hisenda
  • Neteja i recollida de residus (Barcelona + Sostenible)
 • Ajuntament de Badalona (Prevenció de la ocupació il·legal de habitatges)
 • Ajuntament de Rubí (Portal Immobiliari)

Posem a disposició de tots els Col·legiats les eines tecnològiques que millor el poden ajudar a desenvolupar la seva tasca professional en el mínim temps possible i economitzant recursos.

Treballem per desenvolupar a través de canals on-line tots aquells processos i tràmits que comporta l’activitat d’Administrador de Finques, creant constantment noves eines de gestió i nous canals de comunicació que permetin augmentar la productivitat en els despatxos.

La nostra institució està aplicant les noves tecnologies amb la finalitat d’apropar el Col·legi als seus Col·legiats.

Empreses patrocinadores

Empreses col·laboradores

© www.cafbl.cat | Text legal | Contactar C/ Mallorca 214, local, 08008 - Barcelona Tel.: 93 451 02 02