Mediació

CEMCAF

Centre de Mediació Immobiliària del Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya

Normativa aplicable

Europea:

Directiva de la Unió Europea de 2008/52/CE sobre Mediació Civil i Mercantil.
https://www.boe.es/doue/2008/136/L00003-00008.pdf

Estatal:

La Llei 5/2012 sobre Mediació en assumptes Civils i Mercantils.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/07/pdfs/BOE-A-2012-9112.pdf

Real Decreto 980/2013 de 13 de desembre pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la Llei 5/2012 de Mediació en Assumptes Civils i Mercantils que va entrar en vigor el 27 de març de 2014.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/27/pdfs/BOE-A-2013-13647.pdf

Catalunya:

Llei 15/2009 de 22 de juliol de Mediació en l’àmbit del Dret Privat.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5432/943225.pdf

Decret 135/2012 de 23 d'octubre, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 15/2009 de 22 de juliol de Mediació en l’àmbit del Dret Privat de Catalunya.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6240/1266416.pdf

Conveni de col·laboració en matèria de mediació entre el Departament de Justícia i el Consell de Col·legis d´Administradors de Finques de Catalunya
http://www.cafbl.cat/pdfs/conveni_signat.pdf

Empreses patrocinadores

Empreses col·laboradores

© www.cafbl.cat | Text legal | Contactar C/ Mallorca 214, local, 08008 - Barcelona Tel.: 93 451 02 02