Mediació

CEMCAF

Centre de Mediació Immobiliària del Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya

Registre de persones mediadores

El CEMCAF gestionarà un registre de mediadors especialitzat en matèria immobiliària i de l’administració de finques.

El CEMCAF, en compliment del que estableixen les lleis, determinarà la capacitat d’accés del mediador al llistat de mediadors dels centres de mediació pública, en funció de la formació i titulació universitària oficial i experiència acreditada pel col·legiat.

Pertànyer al CEMCAF comporta estar al corrent de pagament de les quotes establertes pel centre i la realització de formació específica continuada i obligatòria de periodicitat anual d’un mínim de 20 hores o 40 hores bianuals, assistint a seminaris, jornades i activitats de formació, docència, investigació o publicacions sobre mediació.

El Mediador acreditarà davant el CEMCAF la seva formació específica i continuada, als efectes de mantenir la seva permanència en el Registre.

Sol·licitud d'alta al registre.

Empreses patrocinadores

Empreses col·laboradores