Política de Privadesa

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable: Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL)
NIF: Q-5856228-A

Dades de contacte amb el Delegat de Protecció de Dades: dpd@cafbl.cat .

Finalitat: Ordenar, representar i defensar l'activitat professional, vetllant perquè l'actuació dels col·legiats respongui als interessos i necessitats de la societat, en relació amb l'exercici professional i garantint el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió.

Legitimacions: Decreto 693/1968 de l'1 d'abril, Estatuts del CAFBL, consentiment inequívoc, obligacions legals, interès legítim i compliment d'interessos públics.

Destinataris: El CAFBL només comunicarà les seves dades amb el seu consentiment inequívoc previ o en compliment d'obligacions estatutàries i obligacions legals.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica en la informació addicional de la política de protecció de dades.

INFORMACIÓ ADDICIONAL DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL)
NIF: Q-5856228A
Adreça social: Carrer Mallorca, 214, ent. 5a - 08008 Barcelona
Telèfon: 934510202
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@cafbl.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Al CAFBL tractem la informació que ens faciliten amb la finalitat principal d'ordenar, representar i defensar l'activitat professional, vetllant perquè l'actuació dels col·legiats respongui als interessos i necessitats de la societat, en relació amb l'exercici professional i garantint el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió.

Les finalitats principals per les què podem tractar les seves dades, ja sigui per complir amb obligacions estatutàries, obligacions legals, interessos públics, interessos legítims o en base al seu consentiment, són la gestió de les dades relatives a:

La gestió de la seva incorporació al col·legi com a persona col·legiada i per a l'exercici dels drets i compliment de les obligacions que es derivin d'aquesta incorporació.

Enviament d'informació d'interès col·legial, de les empreses col·laboradores i especialment dels serveis que el col·legi posa a disposició de les persones col·legiades.

La gestió per a l'ús dels serveis que el col·legi ofereix a les persones col·legiades.

La gestió i comunicació de les activitats formatives, en compliment de l'obligació pública de promoció de la formació continuada de les persones col·legiades.

La gestió deontològica, la relativa a queixes, denúncies i sancions professionals.

La realització de tots els procediments necessaris per al control i gestió del registre d'entrada i sortida de documents i distribució de la documentació als departaments corresponents.

La gestió i organització d'activitats culturals, realització de tallers i atorgament i lliurament de premis.

L'organització, comunicació i celebració d'esdeveniments, fires, congressos i similars.

La gestió relacionada amb les revistes i publicacions i la seva recepció per part de les persones col·legiades.

La gestió de la borsa de treball, servei d'ocupació i d'emprenedoria, AFCjob.

L'elaboració d'estudis i enquestes sobre l'estat actual i perspectives de la professió d'Administrador de Finques.

La gestió de les dades dels col·legiats que realitzin funcions d'agents immobiliaris, perits o altres especialitats professionals.

La gestió de les dades dels Oficials Habilitats que prestin serveis laborals als col·legiats.

La gestió i comunicació a la corredoria i a la companyia d'assegurances de tot el referent a les pòlisses col·lectives.

La gestió de les dades derivades de la política de qualitat de la Corporació, queixes, reclamacions i suggeriments, amb la finalitat de millorar els serveis i l'atenció a les persones col·legiades i donar suport a les gestions integrals dels serveis col·legials i, en definitiva, per a resoldre totes aquelles qüestions que li siguin sotmeses.

Li informem que per als tractaments que requereixen del seu consentiment i per tant, tractaments de dades dels col·legiats que no siguin necessaris per donar compliment a obligacions contractuals, estatutàries o legals, per garantir interessos públics, vitals o legals o per tractar les dades en base a interessos legítims del CAFBL degudament ponderats per no vulnerar drets i llibertats dels interessats, els col·legiats, en qualsevol moment poden modular i revocar el consentiment per a aquests tractaments, com per exemple comunicacions de serveis o activitats dels diferents òrgans del CAFBL, revocar el seu consentiment o demanar més informació enviant un correu a pd@cafbl.cat .

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil sense el seu consentiment previ i informat en els casos que la base de legitimació sigui el seu consentiment.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Segons la normativa de protecció de dades, les dades personals es conservaran fins que siguin necessàries per a la finalitat del tractament i posteriorment es conservaran degudament bloquejades mentre siguin necessàries, a disposició exclusiva de Jutges i Tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents, per poder atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament, fins a finalitzar els terminis de prescripcions legals establerts en la normativa vigent.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base de legitimació per al tractament de les seves dades és la vinculació com a col·legiat al CAFBL en compliment de les seves obligacions estatutàries i legals. La base de legitimació per al tractament de les seves dades per a la finalitat d'enviar-li informació d'activitats, serveis i esdeveniments del CAFBL que puguin ser del seu interès i que no sigui necessari per donar compliment a obligacions contractuals, estatutàries o legals, per garantir interessos públics, vitals o legals o per tractar les dades en base a interessos legítims del CAFBL degudament ponderats per no vulnerar drets i llibertats dels interessats, és l'aportació del consentiment sense que en cap cas la seva retirada condicioni el tractament de les dades en base a les obligacions legals i estatutàries com a col·legiat.

Quins són els destinataris de les seves dades?

Les dades seran cedides, d'acord amb la legislació vigent, al Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, al Consell de Col·legis Territorials d'Administradors de Finques de Catalunya i a les Administracions Públiques competents, així com també, quan sigui necessari per complir amb obligacions estatutàries i legals.

Les categories de dades que es tracten són:

Les dades que pot tractar el responsable de tractament inclou les següents categories: dades i codis d'identificació, adreça postal i electrònica, informació comercial, dades econòmiques, circumstàncies socials, dades acadèmiques i professionals, dades de detalls de lloc de treball i d'activitats professionals, financeres, de mutualitats i d'assegurances.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

CAFBL informa als Usuaris que podran exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat, oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal i el dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, davant el Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

 • Dret d'Accés: És el dret de l'usuari a obtenir confirmació sobre si s'estan tractant les seves dades i, en aquest cas, les concretes dades personals tractades i la informació legal del tractament (finalitats, base legitimadora, terminis de conservació, cessions, origen de les dades, etc.).
 • Dret de Rectificació: És el dret de l'afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. En relació a la pàgina web, només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control del lloc web, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l'usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin els fins del tractament previstos de forma original pel responsable del tractament en determinats supòsits.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD (llibertat d'expressió i informació, obligacions de conservació, formulació, exercici o defensa de reclamacions, etc.).
 • Dret a la Portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l'usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable quan el tractament està basat en el consentiment o en l'execució d'un contracte i s'efectuï per mitjans automatitzats.
 • Dret d'Oposició: És el dret de l'usuari que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se'n cessi el tractament per part del lloc web quan el tractament estigui basat en l'interès legítim o l'interès públic o quan es tracti de tractaments de mercadotècnia directa.
 • Dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils: Quan el tractament no és necessari per a la celebració o execució d'un contracte, ni està autoritzada pel Dret de la Unió Europea o dels Estats membres ni es basa en el consentiment, té dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o l'afecti significativament de manera similar.
 • Dret a retirar el consentiment: Per a qualsevol tractament basat en el seu consentiment, té dret a retirar-lo, en qualsevol moment i de manera gratuïta.

Per exercir qualsevol dels drets en matèria de protecció de dades descrites anteriorment haurà de seguir les següents indicacions:

 Presentació d'un escrit a l'adreça indicada a l'inici del document a l'atenció de CAFBL o bé a través de correu electrònic a per correu electrònic a pd@cafbl.cat .

 L'escrit remès pel titular de les dades personals (interessat/a) que sol·liciti l'exercici de drets haurà de tenir en compte el següent:

 • S'haurà d'identificar fefaentment i, en el cas que concorrin dubtes sobre la identitat del sol·licitant, se li demanarà que es doni la petició (p. ex. sol·licitant més informació, com el número de DNI, el document del DNI, el correu electrònic que va aportar, etc.).
 • La sol·licitud pot realitzar-la el representant, legal o voluntari, quan aquest estigui degudament identificat i autoritzat pel titular de les dades (mitjançant una autorització expressa del titular per exercir els drets personalíssims regulats en la normativa en matèria de protecció de dades personals).
 • Petició en què es concreta la sol·licitud (Dret/s que es pretén/n exercir). Si no fa referència a un tractament concret se li facilitarà resposta en relació a tots els tractaments que afecten les seves dades de caràcter personal. Si demana informació d'un tractament en concret, només la informació d'aquest. Si ho demana per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se l'informarà de com ho pot fer i l'adreça a la qual l'ha d' enviar. Mai se li donarà informació per telèfon.
 • Adreça postal o electrònica a efectes de notificacions.
 • Documents acreditatius de la petició que formula, en cas que siguin necessaris.
 • La persona sol·licitant ha d'utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, li informem que té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control, tal com l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en el cas que tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades. .

Les dades que ha facilitat es tractaran pel CAFBL d'acord amb les finalitats descrites en aquest document, i en aquest sentit se li informa que podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació o supressió, la limitació o oposició al seu tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades a la següent adreça de correu electrònic: pd@cafbl.cat .

CAFBL es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d'acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en aquest mateix apartat, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

Empreses patrocinadores

Empreses col·laboradores