cafbl

CURS BONIFICAT
(Les empreses poden recuperar l'import parcial del curs, si tenen crèdit disponible)

cafbl
cafbl
Data
11 i 18 de juny de 2019
Horari
de 10:00 a 14:00 h
Lloc
Sala d'Actes del Col·legi
Places
(places limitades)
Inscripció
On-line
Preu
135 euros
Durada
8 h presencials

Curs destinat a:

 • Col·legiats
 • Oficials Habilitats
 • Empleats
cafbl


inscripció online

Inscripció reservada als Administradors de Finques Col·legiats i als seus empleats.
cafbl
Professora:
Sra. Margarida Crous
Llicenciada en Ciències Econòmiques. Professora IQS Universitat Ramon Llull.
cafbl
Objectiu General

El curs pretén oferir als participants l'anàlisi dels diferents aspectes fiscals de les operacions immobiliàries, coneixent els impostos que graven aquestes operacions i aquelles qüestions relacionades amb els arrendaments i transmissió d'immobles.


Continguts1. Marc fiscal de les operacions immobiliàries

1.1 Elements bàsics en la tributació de les transmissions immobiliàries.

1.2 Els Impostos directes que afecten als béns immobles.
 • Impost sobre la renda de les Persones Físiques.
 • Impost sobre el Patrimoni: Patrimoni immobiliari de les persones físiques com a objecte de gravamen.
 • Impost sobre Successions i Donacions.
 • Impost de Societats.
1.3 Els Impostos indirectes sobre els béns immobles (imposició indirecta).
 • Impost sobre Transmissions Patrimonials en operacions immobiliàries.
 • Impost sobre el Valor Afegit en operacions immobiliàries.
 • Impost sobre Actes Jurídics Documentats.
1.4 Tributació Local i Propietat Immobiliària.
 • Impost Municipal sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
 • Impost sobre Béns Immobles.
 • Impost Municipal sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
 • Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
 • Impost sobre Activitats Econòmiques.

2. Liquidació d'impostos de les operacions immobiliàries habituals.

2.1 Compravenda d'habitatge.
2.2 Altres compravendes.
2.3 Desenvolupament de la promoció immobiliària.
2.4 La tributació dels Arrendaments.

El Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona - Lleida, com a entitat organitzadora de la formació en col·laboració amb Egara formació, ofereix el servei de gestió del sistema de la bonificació, sense cap cost addicional, a tots els seus col·legiats i a totes aquelles societats que constin registrades en aquest Col·legi. L'import d'aquest curs és, totalment o parcialment bonificable a partir del crèdit disponible de cada empresa, per la "Fundación Estatal para la Formación en el Empleo" i el Fons Social Europeu.

Tens dues possibilitats per inscriure't al curs:

1) Fas ús de la bonificació i el Col·legi la gestiona:
En cas de fer ús de la bonificació del curs i de que el Col·legi la gestioni, caldrà que enviïs la següent documentació fins al dimarts 4 de juny al correu electrònic formacio@cafbl.cat, i portis els ORIGINALS dels següents fitxers, el primer dia lectiu:

FITXA DE PREINSCRIPCIÓ
COMUNICACIÓ DEL CURSTREBALLADOR

Un professional autònom també pot bonificar la formació dels treballadors que es troben al seu càrrec. Per això s'haurà de donar d'alta a l'aplicació telemàtica de la FUNDAE *, i obtenir el certificat com a persona física. Recomanem demanar aquest certificat amb un mes d’antel·lació per tenir-lo disponible quan vulgueu realitzar el curs desitjat.

* A continuació, et detallem quina documentació és necessària lliurar per poder obtenir l'autorització d'accés a l'aplicació en el cas que la seva empresa actuï com a autònom (NIF):

 • Sol·licitud signada per l'interessat. (Document executat per l'empresa en què sol·liciti l'obtenció de l'autorització d'accés a l'aplicació, signat).
 • Fotocòpia del DNI (llegible i per les 2 cares).
 • Còpia rebut autònom de cotització a la Seguretat Social o número i rebut de col·legiat.
 • Relació Nominal de Treballadors al seu càrrec amb codificació informàtica i empremta digital (antic TC2).
 • Acreditació de que disposa de certificat de firma digital o DNI electrònic.
 • Adreça de correu electrònic i telèfon de contacte.
L'esmentada documentació s’ha d’enviar al núm. de fax 91.119.54.02 o bé a través del Portal de l’Administració Electrònica: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do.

2) No fas ús de la bonificació:

En cas de no fer ús de la bonificació del curs, només caldrà que enviïs la fitxa d'inscripció al correu electrònic formacio@cafbl.cat fins al dimarts 4 de juny, i portis els ORIGINALS dels següents fitxers, el primer dia lectiu:

FITXA DE PREINSCRIPCIÓ

AVÍS: Et recordem que si vols la factura a nom de la Societat que tens registrada al CAFBL, cal que les inscripcions es facin accedint a la WEB amb el codi de la Societat i la contrasenya corresponent. Com es tracta d’un procés totalment automatitzat, de no fer-ho així la factura serà emesa a nom del Col·legiat, sense possibilitat de canviar-ho un cop feta la inscripció.

Has de saber...
 • Si no s’arriba al número d’alumnes previst, el Col·legi pot suspendre el Curs/Conferència o modificar les dates i només en aquest cas, es retornarà l’import íntegre.
 • En el cas que les inscripcions superin el número de places màximes, aquestes seran cobertes per rigorós ordre de matriculació.
 • Les cancel·lacions d’inscripcions hauran de ser notificades per escrit al Col·legi (formacio@cafbl.cat) i les que es realitzin dintre dels 3 dies anteriors a l’inici del Curs/Conferència, suposaran una retenció del 25% de l’import.

Per a qualsevol aclariment al respecte, pots adreçar-te al correu del Departament de Formació formacio@cafbl.cat o al telèfon 93 451 02 02.


 

cafbl
 

Segueix-nos a: cafbl
facebook
twitterfacebook

Copyright 2011 © Col·legi d´Administradors de Finques de Barcelona i Lleida
C/ Mallorca, 214 entresol 5è- 08008 Barcelona · E-mail: cafbl@cafbl.cat · Telf: 93 451 02 02