cafbl


cafbl
Data
4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 i 29 de novembre de 2019
Horari
de 09:00 a 14:00 h
Lloc
CAFBL
Places
Limitades
Inscripció
On-line
Preu
0
Durada
40 h presencials
Curs destinat a:
 • Col·legiats
 • Oficials Habilitats
 • Empleats
cafbl
inscripció online

Inscripció reservada als Administradors de Finques Col·legiats i als seus empleats.
cafbl
Professor:
Sr. Alberto Navarro Martínez. Assessor tributari, comptable i laboral. Auditor de comptes. Formació en matèria tributària i gestió.

Objectius Generals
 • Introduir en el món de les finances al personal que normalment no treballa en aquest àmbit, proporcionant una visió integrada dels conceptes i instruments clau de comptabilitat i finances imprescindibles per a l'anàlisi, planificació i control.
Objectius específics:
 • Conèixer conceptes bàsics sobre comptabilitat i el pla general comptable.
 • Comprendre els aspectes que formen part d'una anàlisi econòmic-financera d'una empresa, així com del seu control de gestió.
 • Adquirir les nocions necessàries sobre finances i gestió econòmica de l'empresa.
 • Conèixer la gestió financera d'una empresa.
CONTINGUTS
 1. La comptabilitat en l'empresa

  • Plà General Contable: Estructura i marc conceptual
  • Conceptes bàsics de la comptabilitat financera

 2. Anàlisi econòmic - financera

  • Els estats financers
  • Anàlisi de la solvència
  • Anàlisi de l'endeutament financer
  • Anàlisi de l'autonomia financera
  • Anàlisi de la liquiditat
  • El Fons de Maniobra
  • El Cicle d'explotació
  • Període de maduració

 3. Control de gestió

  • Àrees de control
  • Costos, Tresoreria i pressupostos
  • Indicadors i quadres de comandament

 4. Introducció a les finances

  • Patrimoni
  • Fons de maniobra
  • El balanç de la situació: Actiu i passiu
  • El compte de pèrdues i guanys
  • Ratis

 5. Gestió econòmica de l'empresa

  • Cash flow. Autofinançament
  • Rendibilitat econòmica i Rendibilitat financera
  • Apalancament
  • Llindar de rendibilitat
  • Anàlisi de costos: cost-benefici
  • Anàlisi d'inversions
  • Pressupostos de tresoreria

 6. Gestió financera de l'empresa

  • Fonts de finançament a curt termini
  • Fonts de finançament a llarg termini
  • Anàlisi patrimonial dels estats financers

Documentació necessària:
 • FITXA D'INSCRIPCIÓ (Aquesta fitxa es firma el primer dia de curs i s'entrega còpia del DNI).
 • Per a treballadors de règim general, s'ha d’enviar la nòmina de l’últim mes. Amb la part de dalt serveix, no cal que es mostri tota la nòmina.
 • Per a autònoms, l’últim rebut d’autònoms.
 • Per a desocupats, el DARDO.

Has de saber...
 • Si no s’arriba al número d’alumnes previst, el Col·legi pot suspendre el Curs/Conferència o modificar les dates.
 • En el cas que les inscripcions superin el número de places màximes, aquestes seran cobertes per rigorós ordre de matriculació.
 • Les cancel·lacions d’inscripcions hauran de ser notificades per escrit al Col·legi (formacio@cafbl.cat).

Per a qualsevol aclariment al respecte, pots adreçar-te al correu del Departament de Formació formacio@cafbl.cat o al telèfon 93 451 02 02.


 

cafbl
 

Segueix-nos a: cafbl
facebook
twitterfacebook

Copyright 2011 © Col·legi d´Administradors de Finques de Barcelona i Lleida
C/ Mallorca, 214 entresol 5è- 08008 Barcelona · E-mail: cafbl@cafbl.cat · Telf: 93 451 02 02