Finances per a no financers
cafbl
ConsorciFormacio

Finances per a no financers

 
cafbl
cafbl
cafbl
Data
25, 27, 30 de novembre i 2, 4, 9, 11, 14, 16 i 18 de desembre de 2020
 
Horari de 09.30 h a 12.30 h
Lloc AULA VIRTUAL
Places Limitades
Inscripció On-line
Preu 0 €
Durada 40 hores

Curs destinat a:

 • Col·legiats
 • Oficials Habilitats
 • Empleats
cafbl
 

inscripció online

1.- Fer reserva de plaça omplint el formulari.

 
cafbl
cafbl

IMPORTANT

La formació es farà amb l'eina BigBlueButton (BBD) dins la plataforma Moodle d'Egara Formació en 10 sessions de 3 hores (30 hores) síncrones per videoconferència i 10 hores de treball individual dels alumnes (exercicis, activitats, casos pràctics....). Els alumnes no caldrà que tinguin instal·lada l'eina BBB, simplement s'afegiran a la sessió a través de la plataforma: http://ecampus.egaraformacio.com/

Els alumnes rebran l'accés, usuari i contrasenya abans de l'inici de la formació.

 
cafbl

Docent

Sr. Alberto Navarro Martínez - Auditor-Censor Jurat de Comptes. Assessor Fiscal i Tributari.
 
cafbl
Objectiu general

Introduir en el món de les finances al personal que normalment no treballa en aquest àmbit, proporcionant una visió integrada dels conceptes i instruments clau de comptabilitat i finances imprescindibles per a l'anàlisi, planificació i control.

Objectius específics
 
- Conèixer conceptes bàsics sobre comptabilitat i el pla general comptable.
 
- Comprendre els aspectes que formen part d'una anàlisi econòmic-financera d'una empresa així com del seu control de gestió.
 
- Adquirir les nocions necessàries sobre finances i gestió econòmica de l'empresa.
 
- Conèixer la gestió financera d'una empresa.

 
Temari

1. La comptabilitat en l'empresa
1.1. Plà General Contable: Estructura i marc conceptual
1.2. Conceptes bàsics de la comptabilitat financera
2. Anàlisi econòmic - financera
2.1. Els estats financers
2.2. Anàlisi de la solvència
2.3. Anàlisi de l'endeutament financer
2.4. Anàlisi de l'autonomia financera
2.5. Anàlisi de la liquiditat
2.6. El Fons de Maniobra
2.7. El Cicle d'explotació
2.8. Període de maduració
3. Control de gestió
3.1. Arees de control
3.2. Costos, Tresoreria i pressupostos
3.3. Indicadors i quadres de comandament
4. Introducció a les finances
4.1. Patrimoni
4.2. Fons de maniobra
4.3. El balanç de la situació: Actiu i passiu
4.4. El compte de pèrdues i guanys
4.5. Ratis
5. Gestió econòmica de l'empresa
5.1. Cash flow. Autofinanciació
5.2. Rendibilitat econòmica i Rendibilitat financera
5.3. Apalancament
5.4. Llindar de rendibilitat
5.5. Anàlisi de costos: cost-benefici
5.6. Anàlisi d'inversions
5.7. Pressupostos de tresoreria
6. Gestió financera de l'empresa
6.1. Fonts de finançament a curt termini
6.2. Fonts de finançament a llarg termini
6.3. Anàlisi patrimonial dels estats financers

 

Documentació necessària que s'ha d'enviar a formacio@cafbl.cat, un cop feta la inscripció al curs:
 • FITXA D'INSCRIPCIÓ.
 • Còpia DNI (ambdues cares)
 • Per a treballadors de règim general, s'ha d'enviar la nòmina de l'últim mes. Amb la part de dalt serveix, no cal que es mostri tota la nòmina.
 • Per a autònoms, l'últim rebut d'autònoms.
 • Si la persona està a l'atur, full DARDO actualitzat. Els particiipants que estiguin en estat d'ERTO, participen com a treballadors i han de presentar la capçalera de l'última nòmina de l'empresa que està o ha estat en estat temporal d'ERTO.
 • Per a desocupats, el DARDO.​​​​​


Has de saber...

 • Si no s’arriba al número d’alumnes previst, el Col·legi pot suspendre el Curs.
 • En el cas que les inscripcions superin el número de places màximes, aquestes seran cobertes per rigorós ordre de matriculació.
 • Les cancel·lacions d’inscripcions hauran de ser notificades per escrit al Col·legi (formacio@cafbl.cat).

Per a qualsevol aclariment sobre aquest tema, pots dirigir-te al correu del Departament de Formació formacio@cafbl.cat o al telèfon 93 451 02 02.
cafbl

Segueix-nos a: cafbl
linkedin twitter instagram facebook youtube  

Copyright 2011 © Col·legi d´Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
C/ Mallorca, 214 Local - 08008 Barcelona · E-mail: cafbl@cafbl.cat · Telf: 93 451 02 02